โจทย์การแข่งขัน Online Hackathon
การแข่งขันเฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่นำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
8 May 2021

AGENDA - Open House

TimeDetail
14 May 2021

AGENDA - Hack Day 1

TimeDetail
15 May 2021

AGENDA - Hack Day 2

TimeDetail
16 May 2021

AGENDA - Hack Day 3

TimeDetail